THÀNH PHẦN

CÔNG DỤNG

PHẢN HỒI

CHỨNG NHẬN

ĐẶT HÀNG 

Men's Dreams

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Điều khoản về Quyền riêng tư của Hapu Group Medical giải thích về dữ liệu cá nhân mà Hapu Group Medical thu thập và cách Hapu Group Medical sử dụng dữ liệu khi quý khách mua hàng, truy cập vào website dmenzn.com

Chào mừng bạn đến với Hapu Group Medical (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Hapu Group Medical cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu mua hàng.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách chúng tôi và một số công ty mà chúng tôi hợp tác sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin liên quan đến các dịch vụ dành cho thiết bị di động, trang web và bất kỳ phần mềm nào được cung cấp về hoặc liên quan đến các dịch vụ của Hapu Group Medical (gọi chung là “Dịch vụ”) và lựa chọn của bạn đối với việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn.
Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng để đăng nội dung, bao gồm ảnh, bình luận và tài liệu khác (“Nội dung của người dùng”) lên Dịch vụ và chia sẻ Nội dung của người dùng một cách công khai. Điều này nghĩa là những Người dùng khác có thể tìm kiếm, xem, sử dụng hoặc chia sẻ mọi Nội dung của người dùng mà bạn đăng công khai thông qua Dịch vụ, thống nhất với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này cũng như Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Chính sách của chúng tôi áp dụng với tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập vào Dịch vụ (“Người dùng”).

1. THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi thu thập các loại thông tin sau đây.

1.1 Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi:

Tên người dùng, số điện thoại và địa chỉ email của bạn khi bạn đăng ký tư vấn, điền mẫu form tại Hapu Group Medical.
Thông tin tiểu sử bạn cung cấp cho hồ sơ người dùng (ví dụ: họ và tên, số điện thoại). Thông tin này cho phép chúng tôi giúp bạn hoặc những người khác “được tìm thấy” trên Hapu Group Medical.
Nội dung của người dùng (ví dụ: ảnh, bình luận và các tài liệu khác) bạn đăng lên Dịch vụ.
Liên lạc giữa bạn và Hapu Group Medical. Ví dụ: chúng tôi có thể gọi điện hoặc gửi cho bạn email liên quan đến Dịch vụ 

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài một số việc sử dụng cụ thể đối với thông tin chúng tôi mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà mình nhận được để:

- Cung cấp thông tin và nội dung được cá nhân hóa cho bạn và người khác. Thông tin và nội dung này có thể bao gồm quảng cáo trực tuyến hoặc các hình thức tiếp thị khác
- Cung cấp, cải thiện, thử nghiệm và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi
- Phát triển và thử nghiệm các sản phẩm cũng như tính năng mới
- Giám sát số liệu như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập và mẫu nhân khẩu học
- Chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố kỹ thuật


3. CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của bạn cho bên thứ ba ngoài Hapu Group Medical (hoặc nhóm các công ty mà Hapu Group Medical là một bộ phận trong đó) mà không có sự chấp thuận của bạn, ngoại trừ như được nêu trong Chính sách này.

3.1 Các bên mà bạn có thể chọn chia sẻ Nội dung của người dùng của mình:

Bất cứ thông tin hoặc nội dung nào bạn tự nguyện tiết lộ để đăng lên Dịch vụ, chẳng hạn như Nội dung của người dùng, được hiển thị cho mọi người, được kiểm soát theo bất kỳ cài đặt quyền riêng tư có thể áp dụng nào mà bạn đã đặt. Để thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên Dịch vụ, vui lòng thay đổi cài đặt trang cá nhân của bạn. Sau khi bạn đã chia sẻ Nội dung của người dùng hoặc đặt nội dung đó thành công khai, người khác có thể chia sẻ lại Nội dung của người dùng đó.
Nếu bạn xóa thông tin mình đã đăng lên Dịch vụ, các bản sao vẫn có thể xem được trong các trang được lưu vào bộ nhớ đệm và được lưu trữ của Dịch vụ hoặc nếu những Người dùng khác hoặc bên thứ ba đã sao chép hoặc lưu thông tin đó.

3.2 Điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp thay đổi quyền kiểm soát:

Nếu chúng tôi bán hay chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Hapu Group Medical hoặc tài sản khác cho một tổ chức khác (ví dụ: trong khi thực hiện giao dịch như sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, thanh lý), thông tin của bạn như tên và địa chỉ email, Nội dung của người dùng và mọi thông tin khác được thu thập qua Dịch vụ có thể nằm thuộc các mục được bán hoặc chuyển nhượng. Bạn sẽ tiếp tục sở hữu Nội dung của người dùng của mình. Người mua hoặc người được chuyển nhượng sẽ phải tôn trọng cam kết mà chúng tôi đưa ra trong Chính sách quyền riêng tư này.

3.3 Phản hồi các yêu cầu pháp lý và tránh gây hại:

Chúng tôi có thể truy cập, bảo vệ và chia sẻ thông tin của bạn khi phản hồi các yêu cầu pháp lý (như lệnh khám, lệnh tòa hoặc trát đòi hầu tòa) nếu chúng tôi tin rằng luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy.

4. CÁCH CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN

Lưu trữ và xử lý:

Hapu Group Medical, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể truyền thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn. Bằng cách đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý truyền thông tin đến Việt Nam hoặc đến bất kỳ quốc gia nào khác nơi Hapu Group Medical, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của Hapu Group Medical có cơ sở cũng như việc sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại giúp giữ bảo mật thông tin được thu thập qua Dịch vụ cũng như thực hiện các bước hợp lý (chẳng hạn như yêu cầu mật khẩu duy nhất) để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình. Tuy nhiên, Hapu Group Medical không thể đảm bảo tính bảo mật của mọi thông tin bạn gửi đến Hapu Group Medical hay đảm bảo rằng thông tin trên Dịch vụ không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hay phá hủy.

Hãy góp phần trợ giúp chúng tôi. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bí mật của thông tin tài khoản và mật khẩu duy nhất của mình cũng như có trách nhiệm kiểm soát quyền truy cập vào email giữa bạn với Hapu Group Medical, tại mọi thời điểm. Cài đặt quyền riêng tư của bạn cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mà các dịch vụ phương tiện xã hội bạn kết nối với Hapu Group Medical thực hiện đối với các dịch vụ của họ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với tính năng, quyền riêng tư hoặc các biện pháp bảo mật của bất kỳ tổ chức nào khác.

5. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Hapu Group Medical không chủ định thu thập hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc không chủ ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Dịch vụ và nội dung của Dịch vụ không nhắm tới trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng mình đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự chấp thuận của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể.

6. DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB KHÁC

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.

7. CÁCH LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc về Dịch vụ, vui lòng tìm kênh hỗ trợ thích hợp trong Hỗ Trợ để liên hệ với chúng tôi.

8. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng, Hapu Group Medical có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách quyền riêng tư này, do đó, hãy xem lại theo định kỳ. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn mẫu thông báo sửa đổi hoặc cập nhật bổ sung khi thích hợp trong trường hợp đó. Việc bạn tiếp tục sử dụng Hapu Group Medical hoặc Dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này sẽ cấu thành sự chấp nhận những sửa đổi đó của bạn.

© Copyright 2021 | Website trực thuộc Hapu Group
85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

CUSTOMER SERVICE

Điều khoản dịch vụ

Quyền riêng tư

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Contact Us

NHÀ THUỐC HAPU MEDI CENTER

85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0862.663.581

Email: Dmen.zn@gmail.com

Sản xuất: Công ty dược phẩm Tradiphar
Phân phối: Công ty dược phẩm và vaccin Ngọc Ánh
Đối tác phân phối: Hapu Medi Center & P.M.P USA

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

ĐẶT HÀNG NGAY

00
00
00
00

KHUYẾN MÃI KẾT THÚC SAU

Ngày

Giờ

Phút

Giây

GIÁ

500.000 đ

Giá 2 hộp chỉ còn

700.000 ₫

Thành phần

Công dụng

Phản hồi

Chứng nhận

viết BÌNH LUẬN của bạn

GỬI BÌNH LUẬN